achtergrond_contact

De stichting RT Helmond
De taal- lees- en rekenvaardigheid van een leerling bepalen in hoge mate zijn kans op een optimale schoolloopbaan c.q. volwaardige participatie in de maatschappij. Als leerkracht werkt u dagelijks intensief aan de ontwikkeling van genoemde vaardigheden zowel op groeps- als individueel niveau. Het onderwijssysteem waarbinnen u werkzaam bent kent echter haar grenzen. Specialistische individuele begeleiding binnen klassenverband of school is beperkt. Soms moet u samen met de ouders concluderen dat extra individuele didactische ondersteuning in de vorm van remedial teaching (RT) op het leergebied rekenen, taal of lezen buiten de klas nodig is om het optimale niveau uit de betreffende leerling te halen.
In de meeste gevallen wordt de externe RT door de ouders zelf ingekocht en volledig bekostigd. Kinderen van ouders die deze kosten niet kunnen betalen kunnen hierdoor geen aanspraak maken op de genoemde essentiële didactische hulp en begeleiding. Om deze ondersteuning mogelijk te maken voor alle kinderen wil de stichting RT Helmond ouders die minder financieel draagkrachtig zijn, en geen beroep kunnen doen op vergoedingsregelingen, maximaal 2 jaar lang financieel ondersteunen om hun kind de noodzakelijk geachte RT te laten volgen.
Met deze financiële ondersteuning doet de stichting recht aan zijn missie, nl:
‘Elk kind is een belofte’. Optimale onderwijskansen voor elk basisschoolkind, ongeacht de financiële draagkracht van de ouder(s).

De doelgroep
De doelgroep wordt gevormd door kinderen van de basisschool met significante didactische achterstand op de leergebieden rekenen, taal of lezen, die baat hebben bij externe RT en waarvan de ouder(s) financieel niet (voldoende) draagkrachtig zijn om deze kosten te dragen. De didactische achterstand is van dien aard dat er perspectief is op ontwikkeling. Meervoudige problematiek, waaronder gedragsstoornissen, valt niet binnen de doelgroep.

De wijze van aanmelden
Wanneer u als leerkracht ouders adviseert om externe RT in te schakelen, attendeert u ouders op het bestaan van de stichting. De ouder neemt vervolgens zelf initiatief om contact te zoeken met de stichting.

Door de coördinerend RT’er wordt de ouder geïnformeerd over de vergoedingsregeling en de inkomenstoets. Bij Stichting Saldo Plus laat de ouder een inkomenstoets uitvoeren. Als op basis van het resultaat van de onafhankelijke inkomenstoets door Saldo Plus de ouder(s) beslist (beslissen) of de gewenste RT voor hem/haar (hen) financieel haalbaar is, vullen ze samen met de betreffende school een aanvraagformulier in en sturen het op (digitaal) naar SRTH, Coördinatie RT.Coördinatie RT toetst de aanvraag met behulp van een daarvoor door het bestuur opgesteld toetsingskader. Betrokkenen worden geïnformeerd over een ‘go’ of ‘no go’.Bij een ‘go’ stelt Coördinatie RT een contract op waarin de inspanningsverplichtingen van alle betrokkenen zijn opgenomen in de vorm van taken voor thuis/ouder(s), school/leerkracht, kind en SRTH. Ook de financiële verplichtingen maken onderdeel uit van het contract.

De goedgekeurde aanvraag wordt doorgeleid naar de Uitvoerende RT.

De werkwijze

  • De uitvoerende RT stelt een handelingsplan op. In dit plan beschrijft de uitvoerend RT welke begeleiding het kind nodig heeft. Dit plan wordt met de ouders en u als verantwoordelijk leerkracht besproken.
  • Er wordt een afspraak gemaakt over het tijdstip waarop wekelijks de RT plaats vindt. De RT vindt zoveel mogelijk plaats op de school van de leerling.
  • Na tien weken vindt een evaluatie plaats, waarna bekeken wordt of de werkwijze voortgezet wordt.