De missie
De stichting RT Helmond legitimeert zijn bestaan aan de volgende missie:
‘Elk kind is een belofte’. Optimale onderwijskansen voor elk basisschoolkind, ongeacht de financiële draagkracht van de ouder(s).

Waarom stichting RT Helmond?
De taal- lees- en rekenvaardigheid van een leerling bepalen in hoge mate zijn kans op een optimale schoolloopbaan c.q. volwaardige participatie in de maatschappij. Scholen / leerkrachten werken dagelijks intensief aan de ontwikkeling van genoemde vaardigheden zowel op groep als individueel niveau. Het onderwijssysteem kent echter haar grenzen. Specialistische individuele begeleiding binnen klassenverband of school is beperkt. Soms moeten leerkrachten samen met de ouders concluderen dat extra individuele didactische ondersteuning in de vorm van remedial teaching (RT) op het leergebied rekenen, taal of lezen buiten de klas nodig is om het optimale niveau uit de betreffende leerling te halen.
In de meeste gevallen wordt de externe RT door de ouders zelf ingekocht en volledig bekostigd. Kinderen van ouders die deze kosten niet kunnen betalen kunnen hierdoor geen aanspraak maken op de genoemde essentiële didactische hulp en begeleiding. Om deze ondersteuning mogelijk te maken voor alle kinderen wil de stichting RT Helmond ouders die minder financieel draagkrachtig zijn, en geen beroep kunnen doen op vergoedingsregelingen, maximaal 2 jaar lang financieel ondersteunen om hun kind de noodzakelijk geachte RT te laten volgen.

Doelstelling
De stichting wil jaarlijks, in nauwe samenwerking met school en ouders, twintig kinderen wekelijks ondersteunen het niveau van hun reken- of taalvaardigheid te optimaliseren om zo hun toekomstmogelijkheden te vergroten.

Middelen
De stichting wil twintig kinderen en hun ouders een jaar lang financieel ondersteunen wekelijks RT te volgen op de leergebieden taal of rekenen. Per kind zijn de kosten beraamd op € 1000, –per jaar, all inclusive (betreft les inclusief materiaal, gespreks-, en onderzoekskosten). Via fondsenwerving plus eventuele bijdragen van ouders draagt SRTH zorg voor minimaal € 20.000,– per jaar om haar doelstelling te realiseren.

Wat vragen wij van de sponsor?
Indien u de missie en de doelstelling van de stichting onderschrijft en u de toekomstkansen van een kind wil optimaliseren kunt u zich opgeven als sponsor. Door een bedrag van € 1000, — per jaar te doneren kunt u een leerling adopteren.

Wat kunt u van de stichting verwachten?
Middels een, geanonimiseerd verslag, informeren wij u aan het einde van een begeleidingstraject over de behaalde resultaten van de betreffende leerling. Daarnaast kunt u jaarlijks een verslag van het bestuur verwachten t.a.v. de behaalde resultaten van de stichting RT Helmond.

Bij wie kunt u informatie verkrijgen en/of zich als sponsor kenbaar maken?
U kunt zich als sponsor kenbaar maken middels het contactformulier van deze site of contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, Jan van den Heuvel, tel: 06-13634901